Author
moder2

Յուրի Շшտ ուն ովի կյ шնքի վե րջին ր ոպ են երը. բш ցшռ իկ կш դրեր հшյ տնի է ն шև մш հ վш ն պш տ ճшռը

Աղ բյուրը https://starnews.am/%d5%b5%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%ab-%d5%b7%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b8%d5%be%d5%ab-%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d6%80%d5%b8%d5%ba%d5%a5%d5%b6%d5%a5666/?fbclid=IwAR1LZElcCjnl-P5ay-rKv7gCNvSeRJxc2MMR0JO81Md3MZm4ZP4z4gUZxdY [...]

12․000․000 դր ամ ա ջակ ցու թյուն․ սրա մա սին պե տք է ի մ անան ԲՈԼ ՈՐԸ․ Տա րա ծեք և տե ղեկա ցրե ք մտ երիմ ն եր ին

Աղբյուրը https://armtime.am/12%e2%80%a4000%e2%80%a4000-%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4-%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%e2%80%a4-%d5%bd%d6%80%d5%a1-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%ba%d5%a5/?fbclid=IwAR1KeWUxkht2cTyYmLsWgN-htv2kLyKV_OCBhQC_tHj_fR7RPizeMSxKD-k [...]

7 խա նգ ար ում, որ ոնք կ ապ վ ած են վ ահ անա ձև գե ղձ ի աշխ ատան քի հ ետ

Աղբյուրը https://lurinfo.ru/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/7-%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d6%84-%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a5%d5%b6-%d5%be%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b1%d6%87-%d5%a3-6/?fbclid=IwAR1ixVZRqZk4mODKbse-hVzFHWzWdis47IIATOM4vEz6ytEiL90x6B1xeJM [...]

Որոշ ժա մեր ի լռ ությո ւնը խ ախտ ելու դե պքում ‘ տո ւգա նք մի նչև 1 մի լիոն դր ամ

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AC%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%AD%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4%27-%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D6%84-%D5%B4%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D6%87-1-%D5%B4%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%B8%D5%B6-%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4?fbclid=IwAR1-OoVsehUeQ78qJ-1xDc1oTlVyHuvtM4qD9t82ZDplif7Ske17T8TQfLE [...]

Ռուբլին կա յծա կն այ ին ա ճ է գր ան ցել….Նմ ան Փո խա ր ժեք Հ Հ-ում լի նո ւմ է 100 տ ար ին մե կ ան գ ամ…

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2022/06/22/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%a2%d5%ac%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ae%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b3-%d5%a7-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d5%b6%d5%b4%d5%a1%d5%b6/?fbclid=IwAR3lWBkvZ4QYIEnbMub_SqYJ7SrFsvJUEybKi0_uAbJlqyho3UQ_83MCAOI [...]